điều hướng website http sang https bằng htaccess

Hướng Dẫn Redirect HTTP sang HTTPS bằng htaccess

Table of Contents

Hiện nay, SSL đã trở thành chứng chỉ bảo mật website thông dụng. Sau khi cài đặt SSL, website của bạn có thể hoạt động dưới dạng tên miền HTTPS thay vì HTTP.

Tuy nhiên, cần một bước cuối cùng trước khi hoàn tất, đó là điều hướng toàn bộ website của bạn từ dạng HTTP sang HTTPS, theo hướng dẫn sau:

Chèn đoạn code sau vào trong file .htaccess. Bạn có thể tìm thấy file .htaccess tại thư mục gốc của website.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE]

Trong trường hợp website chưa có file .htaccess, bạn có thể tạo 1 file .htaccess mới và chèn đoạn code vào trong file.

Trong trường hợp website wordpress đã có sẵn file .htaccess như sau:

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ – [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

Khi đó, bạn cần chèn đoạn code vào trước # BEGIN WordPress, và được file .htaccess dạng như sau:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE]

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ – [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

Chúc mừng, như vậy là bạn đã hoàn tất điều hướng website từ http sang https bằng file .htaccess